Høringssvar til ny taxilov

DTR er overordnet tilfreds med lovforslaget, men har bekymring på en række punkter som det fremgår af høringssvaret

15-08-2017 | Tekst: Trine Wollenberg | tw@taxi.dk

Dansk Taxi Råd skal ved nærværende fremkomme med vores bemærkninger til forslag vedr. ændring af lov om taxikørsel.

Vi skal indledningsvis anføre, at Dansk Taxi Råd kan tilslutte sig hovedformålene i lovforslaget, der er en udmøntning af en aftale om modernisering af taxiloven, som Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik den 9. februar 2017.

Dansk Taxi Råd mener, at de grundlæggende hjørnestene, som lovforslaget er bygget op omkring, udgør en både nødvendig og tiltrængt modernisering af taxibranchens rammevilkår. Det er Dansk Taxi Råds vurdering, at den nye lovgivning vil gøre det muligt at drive en taxivirksomhed på langt mere fleksible og moderne vilkår end i dag, hvilket også vil komme kunderne til gode.

Dansk Taxi Råd har dog bemærkninger til enkelte af bestemmelserne i lovforslaget, som vi mener er vigtige at få med i det endelige udkast. Disse bemærkninger følger nedenstående:

Bemærkninger:

§ 3:

Det er positivt, at man fastholder fokus på professionel befordring med høj faglighed og kvalitet på chaufførsiden, men det er bekymrende, at lovforslaget ikke indeholder uddannelseskrav til tilladelses-indehaverne. Med udgangspunkt i erfaringerne fra Sverige og Holland er en af anbefalingerne i betænkning 1542, at kvalitative krav til vognmænd er utrolig vigtige, når man liberaliserer. Således kom der et omfattende efterreguleringsarbejde i Sverige med voksende krav til både chauffør og vognmænd. I Holland oplevede man, udover problemer med dårlig service, mange vognmandskonkurser blandt de mange enkeltmandsfirmaer, der pludselig opstod i kølvandet på liberaliseringen. Læren fra Holland og Sverige var, at man via kvalitetskrav skal sikre sig, at aktørerne har det fornødne kompetenceniveau og fagligheden til at drive en vognmandsforretning. Dansk Taxi Råd skal derfor anbefale, at vognmandskurset fastholdes.

§ 3, stk. 2, nr. 7:

I nugældende taxilov er kapitalkravet kr. 50.000 for den første tilladelse og kr. 25.000 for hver yderligere tilladelser. Vi skal ved nærværende foreslå, at niveauet for kapitalkravet fastholdes. Det skal i den forbindelse bemærkes, at nugældende krav er fastlagt for 20 år siden uden indeksering.

§ 4, stk. 1, nr. 1:

Definitionen af offentlig kørsel er en udvidelse i forhold til nugældende lov, hvor der anvendes begrebet kørsel for trafikselskab. Når man udvider definitionen af kørsel for offentlig myndighed, som myndigheden udfører med hjemmel i lov, understøtter det som udgangspunkt lovens intentioner om, at tilladelserne skal kunne benyttes mere fleksibelt. Dansk Taxi Råd er dog skeptiske over for dette forslag, da udvidelsen yderligere vil underminere grundlaget for at drive en taxiforretning i landdistrikterne, hvilket også strider imod lovens intentioner om at sikre bedre vilkår for taxidækning i landdistrikterne.

Deloitte udarbejdede i 2015 en rapport over økonomien i taxibranchen, der viste at tæt på halvdelen af alle taxiforretninger ikke har omsætning til at betale den overenskomstmæssige minimumsløn i timen. Analysen dokumenterede, at omsætningstilbagegangen har været markant udenfor hovedstaden, hvor størstedelen af vognmændenes indtjeningsgrundlag er baseret på offentlige kørselsopgaver. Det grundlag risikerer man yderligere at udhule, hvis ændringen fastholdes, hvor vognmænd vil kunne bruge deres universaltilladelse til at byde ind på offentligt kommunalt lovbestemt kørsel uden at skulle være tilsluttet et kørselskontor. Forslaget tager således ikke højde for, at en væsentlig del af grundlaget af taxiforretningen er beroende på offentlig kørsel og at denne kørsel indirekte understøtter taxierne lokalt.

§ 6:

Landdistrikter bliver i dag defineret på mange forskellige måder afhængigt af den konkrete kontekst. Vi anbefaler, at landdistrikter i denne sammenhæng bliver defineret striks og skal anbefale en klarere definition af, hvad der betragtes som landdistrikt.

Med henblik på at løbende at evaluere, hvordan de nye rammebetingelser på taxiområdet understøtter taxidækningen i landdistrikterne, vil Dansk Taxi Råd anbefale at der nedsættes en arbejdsgruppe frem mod den første evaluering af loven. Arbejdsgruppen bør få til opgave at monitorere udviklingen i landdistrikterne, og komme med input til initiativer, der kan understøtte en bedre taxidækning i landdistrikterne, hvis det viser sig nødvendigt.

§ 7:

Det bør afklares, hvordan sprogkrav til chauffører håndhæves i godkendelsesfasen, idet det må forventes, at også private kursusudbydere vil komme på markedet og udbyde chaufføruddannelsen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er vigtigt, at chaufførerne har gode sproglige færdigheder med henblik på at sikre en god service fra chauffører til kunder.

§ 12, stk. 1, nr. 1 b):

Tilbagekaldelse af en tilladelse på grundlag af overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om hastighed og kørekort, synes at være en betydelig skærpelse set i lyset af, at overtrædelsen også er straffebestemt i færdselsloven. Det skal anbefales, at bestemmelsen udgår af taxiloven.

§ 14, stk. 1, nr. 3):

Overholdelse af arbejdsmiljølovens regler er et arbejdsgiveransvar. Det synes derfor ikke rimeligt, at en chauffør kan få tilbagekaldt sit chaufførkort på grund af manglende overholdelse af arbejdsmiljølovens regler.

§ 20:

Kørselskontorerne pålægges at opbevare en række personfølsomme data. Det bør i den forbindelse afklares, hvorvidt dette er foreneligt med den nye persondataforordning. Vi anbefaler derfor, at dette spørgsmål afklares og beskrives i lovbemærkningerne.

§ 20, stk. 2:

Teoretisk set er det formålstjenligt, at kørselskontorene skal indsamle og opbevare data, der kan indgå i samordnede digitale trafikløsninger og til statistiske formål. Det er dog alligevel betænkeligt at pålægge et sådant krav overfor kørselskontorerne via taxiloven, idet kravet ikke gælder for øvrige virksomheder, som kørselskontorerne kan være i konkurrence med. Dertil kommer, at kravet er alt for uklart defineret og hermed er det usikkert, hvilke omkostninger, der er forbundet med kravet. Dansk Taxi Råd skal derfor anbefale, at kravet udgår af loven.

§ 20, stk. 8:

Dansk Taxi Råd skal anbefale, at kravet om ansvar for erhvervsansvarsforsikring udgår, alternativt at kørselskontoret skal tegne en fælles ansvarsforsikring for alle biler.

§ 21:

Det fremgår af bemærkningerne, at indførelse af prisloft er for at sikre forbrugeren. Dette formål støtter vi. Det er i den forbindelse vigtigt, at prisloftet fastsættes med stor rummelighed i forhold til markedet, således at der gives plads til konkurrence og udvikling af nye taxiprodukter for det enkelte taxiselskab.

Der skal i forbindelse med fastsættelse af prisloftet gøres opmærksom på, at der i dag opereres med takster for biler til 4 passagerer og storvognstakster.

Det bør ligeledes fremgå, hvordan prisloftet indekseres.

§ 21, stk. 3:

Det fremgår af bemærkningerne, at et kørselskontor kan ændre sine takster kvartalsvis eller sjældnere. Vi skal anbefale, at ændringer i taksterne og frekvensen herfor må være op til kørselskontoret, så længe man blot overholder det nationale prisloft. Dette for at sikre, at kørselskontoret har frihedsgrader til at konkurrere og tilpasse sig markedet fleksibelt og hurtigt.

§ 27:

I praksis vil et opslag om kørselskontorets takster være indvendigt i køretøjet, men synligt udvendigt.

§ 43, stk. 3 og stk. 4:

Det fremgår af lovudkastet, at en indehaver af en tilladelse udstedt efter nugældende taxilov ikke kan indgå aftale med et kørselskontor. Ligeledes kan et bestillingskontor ikke indgå aftale med en indehaver af en universaltilladelse. Set i lyset af den struktur taxierhvervet er underlagt i dag, må det anses som en meget uhensigtsmæssig bestemmelse, idet et eksisterende taxiselskabs videre drift er afhængig af, at konvertering af tilladelse til taxikørsel og tilladelse til bestillingskontor, sker samtidig. Ligeledes er et nystartet kørselskontor begrænset, såfremt der ikke sker konvertering af taxitilladelser.

Det skal derfor foreslås, at der i overgangsperioden frem til 2021, tillades, at et bestillingskontor kan indgå aftale med indehavere af universaltilladelser og et kørselskontor kan indgå aftale med indehavere af taxitilladelser.

§ 44:

Såfremt tilladelsen udstedes til et selskab, bør det være muligt, at selskabet kan have flere ejere. Dette for at sikre muligheden for et generationsskifte i en familie.

Andet:

Det bør afklares, evt. på bekendtgørelsesniveau, hvorvidt førerkort udstedt efter nugældende taxilov giver adgang til et chaufførkort uden opfyldelse af kursuskrav. Herunder bør der skeles til den erfaring som chaufføren har med erhvervsmæssig personbefordring.

Det bør ligeledes afklares, hvordan reglerne for taxiholdepladser reguleres fremadrettet, således at det sikres, at der fortsat er taxiholdepladser til rådighed i de forskellige byer.

Der skal ligeledes opfordres til, at der kommer en afklaring af den skatte- og afgiftsmæssige status på alle elementer reguleret under taxiloven. Herunder bør det afklares om momsfritagelsen for taxikørsel opretholdes både hvad angår drift af tilladelsen og drift af kørselskontor, herunder den afgiftsmæssige status såfremt et kørselskontor udliciterer indsamling og opbevaring af data til tredjepart.

Giver nærværende anledning til spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

Dansk Taxi Råd

Trine Wollenberg

direktør


Læs også

Nye energi- og miljøklassekrav til taxier
Nye energi- og miljøklassekravene til taxier m.v. træder i kraft 1. januar 2019
Læs mere
Forudindtaget kampagnejournalistik
B.T.s kampagneserie om taxibranchen får hårde ord med på vejen af Dansk Taxi Råd
Læs mere
Farvel og på gensyn
Dansk Taxi Råd bliver til Dansk PersonTransport ved årsskiftet
Læs mere

Kontakt
Dansk Taxi Råds administration 
Valhøjs Allé 126  
2610 Rødovre

Tlf.: 38 77 78 90  
Fax: 38 71 78 91 
E-mail: dtr@taxi.dk

Følg os
 

Tilmeld nyhedsbrev


Accepter cookies

taxi.dk bruger cookies til statistik og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Klikker du på et link på vores website, accepterer du samtidig cookies fra taxi.dk

Accepter