Generalforsamling 2016

Tilbageblik

10-04-2016 | Tekst: Christina Hammer | ch@taxi.dk

Det har været et travlt år i Dansk Taxi Råd, hvor mange bolde er blevet kastet op i luften. Nogle er blevet grebet og lagt i nettet, mens andre forsat hænger i luften og jongleres videre med i 2016. I beretning 2015 får du et overblik over årets hovedtemaer, som Dansk Taxi Råds sekretariat og bestyrelse har arbejdet med.
Vi begynder midt i 2015, hvor der kom et folketingsvalg og et regeringsskifte. Det betyder altid midlertidig opbremsning af lovarbejde og sommetider nye vinde. Dansk Taxi Råd bød den nye Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt velkommen med et indlæg i Altinget, hvor vi opfordrede ministeren til at tage fat på en modernisering af taxiloven. Senere i efteråret lavede vi en opfordring til ny taxilov sammen med DI Transport, Dansk Erhverv og Danske Busvognmænd. Meget tyder på, at Transportministeren har taget udfordringen op og at 2016 bliver året, hvor bolden om ny taxilov bliver lagt i nettet.

____

 

Nyt taxisystem i Københavns Lufthavn
Problemer med taxibetjeningen i Københavns Lufthavn (CPH) har været som en uendelig lang historie, hvor forslag til forskellige løsninger er blevet vendt og drejet mellem lufthavnen og taxiselskaberne i København. I december 2014 meddelte CPH, at de ville sende retten til at optage kunder i lufthavnen i udbud, hvilket var en stor overraskelse for alle – også Dansk Taxi Råd, da vi var af den opfattelse, at vi havde en igangværende dialog med lufthavnen omkring et nyt taxisystem. Heldigvis var det ikke kun os, der blev overrasket, men også Transportministeriet, der ligesom os så en række udfordringer i et sådant udbud. Derfor meddelte Transportministeriet, at man ville lave et lovindgreb, der skulle danne ramme for, hvordan en trafikledelsesordning skulle fungere. Imens en lovproces kørte og der samtidig kom et Folketingsvalg, lykkedes det parterne at lave en fælles frivillig aftale omkring et nyt taxisystem i lufthavnen. En enkelt central indgik aftalen modvilligt, mens de tre øvrige centraler synes godt tilfreds med en aftale, der både indeholder et servicekoncept for taxichaufførerne samt et effektiviseringspotentiale for ventetid på ture i lufthavnen. Den 5. oktober 2015 blev det nye taxisystem sat i gang og det var heldigvis uden store tekniske problemer. Til gengæld har alle taxicentraler haft en udfordring med, at chaufførerne har skullet ændre gamle vaner. Fra at man bare har kunnet køre i lufthavnen, når man har haft lyst, til nu kun at køre mod Kastrup, når man har fået en tur, er ikke lige noget der laves om på en uge endsige en måned og det er vaner, centralerne stadig arbejder på at få ændret. Det positive er dog, at ventetiderne på at få en tur er sat ned og serviceniveauet er højnet.

Taxipolitiske valgmøder op til Folketingsvalget
Som optakt til det forestående folketingsvalg i juni måned, afholdte Dansk Taxi Råd fem valgmøder med deltagelse af en lang række folketingskandidater. Møderne gav anledning til at drøfte en række vigtige emner. I København fyldte debatten om Uber selvsagt meget, hvor Liberal Alliances Laura Lindahl måtte stå på mål for partifællen Joachim B. Olsens sympatier for Uber. Modsat Laura Lindahl stod Socialdemokraternes Mette Reissmann, der ikke lagde skjul på, at hun brød sig meget lidt om Uber og deres forretningsmodel med chauffører uden uddannelse og manglende forbrugersikkerhed. Ud over Uber blev taxiens rolle i den kollektive trafik, herunder taxier i busbaner samt Flextrafik diskuteret.
Flextrafik, herunder specielt Flextur var også et stort emne på valgmøderne i Region Sjælland og Region Midtjylland. I Region Sjælland var udmeldingerne meget kontante ”Flex-tur bliver misbrugt” og det har aldrig været meningen, at Flex-tur skulle erstatte taxiturene. Alle de deltagende politikere lige fra Liberal Alliance til Enhedslisten bakkede op om disse synspunkter og da flere af folketingskandidaterne samtidig var valgt til byrådet, blev der givet tilsagn om, at man ville gå hjem og lave et tjek i kommunekassen for at se, hvor store udgifterne var til Flextur. Fra Flextur gik debatten over i lønpres fra trafikselskaberne. Enhedslisten erklærede på mødet, at de ville have ordnede forhold i branchen og Socialdemokraternes Mette Gjerskov efterlyste, at kommunerne i højere grad benyttede sig af sociale klausuler.
På Fyn var folketingskandidaterne enige om, at afskaffelse af frikørselsordningen nok ikke ville give det skatteprovenu som Skatteministeriet havde regnet sig frem til. Det var vognmand Søren Madsen, der skød debatten i gang og pegede på, at vognmændene fremadrettet ville købe biler i Tyskland og eksportere dem ud af landet efter endt taxibrug. Venstres Lars Christian Lilleholt erkendte, at forslaget havde medført ringere rammevilkår for taxierhvervet og erklærede sig villig til at se på frikørselsordningen, såfremt det ville vise sig, at provenuberegningerne ikke holder og taxierne bliver ældre.
I region Syddanmark havde Dansk Taxi Råds valgmøde besøg af Hans Christian Schmidt, som efter valget skulle vise sig at blive transportminister. Han diskuterede taxierhvervets vilkår sammen med Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokraterne og Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Allerede på mødet påpegede Hans Christian Schmidt behovet for en ny taxilov, der kunne sikre lige konkurrencevilkår for taxierne. Som så mange gange før viste det sig også, at den slags møder bygger bro mellem taxibranchen og politikere, som ikke tidligere har været i berøring med branchen. Christian Rabjerg Madsen blev valgt ind i Folketinget og har siden hen sat kritisk fokus på Uber til gavn for taxibranchen.
På valgmødet i Midtjylland forsøgte Inger Therkildsen fra Kalø Taxi også at bygge bro mellem kommunalpolitikerne og politikerne på Christiansborg. Hun rejste spørgsmålet om, hvorfor politikere fra samme parti kan have én holdning i byrådet og en anden på Christiansborg. Spørgsmålet var specielt adresseret til Leif Mikkelsen fra Liberal Alliance, hvis parti går ind for en liberalisering af taxierhvervet, når der tales fra Christiansborg, hvorimod Liberal Alliance i Syddjurs Kommune har en anden holdning. Igen en god debat, hvor erhverv og beslutningstagere kom tættere på hinanden og fik forståelse for hinandens hverdag og virkelighed.

Arbejdsgruppe afdækker sikkerheden i taxibranchen
I november 2014 skete et tragisk overfald på en taxichauffør, der endte med, at chaufføren afgik ved døden. Daværende transportminister Magnus Heunicke besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle afdække omfanget af trusler og overfald i taxibranchen samt se på og komme med anbefalinger til, hvilke tiltag, der kan højne sikkerheden i taxibranchen. Arbejdsgruppen gik i gang i foråret 2015 og bestilte blandt andet Deloitte til at lave en undersøgelse omkring omfanget af trusler og overfald. Undersøgelsen der endnu ikke er offentliggjort viser, at taxibranchen er en udsat branche og der findes trusler og overfald uanset, om taxien kører i København eller Kruså. Kortlægningen af omfanget af trusler og vold er blevet brugt af udvalget for at udvalget har kunnet anvise og definere, hvilke tiltag der kan være med til at højne sikkerheden i taxibranchen. For eksempel kan bedre uddannelse i konflikthåndtering være med til at ruste chaufføren til i bedre grad at håndtere og afværge konflikter. Arbejdsgruppens rapport er endnu ikke offentliggjort.

Uber skal overholde loven
Vi kommer ikke uden om, at Uber har fyldt rigtig meget i 2015. Vi startede året med at sætte vores lid til, at politiet og anklagemyndigheden hurtigt fik behandlet den anmeldelse, som Trafikstyrelsen indgav samme dag som Uber startede op i København. Vores håb om hurtig sagsbehandling blev understøttet af, at daværende transportminister Magnus Heunicke efter et samråd om deleøkonomi, kaldte Uber for organiseret pirattaxikørsel. Desværre har det vist sig, at Uber-sagen er blevet gjort meget kompliceret, da anklagemyndigheden har valgt at afvente afklaring af et spørgsmål fremsat af en spansk dommer til EU-domstolen. Dansk Taxi Råd er meget uforstående over for denne afventning, da taxilovgivningen er 100 procent nationalt funderet og derfor uden for EU-lovgivning. Det er ingen hemmelighed, at Dansk Taxi Råd har oplevet anklagemyndigheden som utrolig fodslæbende i denne sag og det er et synspunkt, som vi deler med mange frustrerede taxichauffører. Knap så kompliceret er sagerne mod dem, der kører for Uber. Politiet har stoppet et lang række partnere og anklagemyndighederne har rejst sager for ulovlig taxikørsel, der kommer for retten i denne måned. 
Der er noget, der tyder på, at Uber er klar over, at de på sigt, er nødt til at indrette sig i markedet og efter den regulering, som er i Danmark. Selv om Uber stædigt holder fast i, at deres kørsel alene er samkørsel, så taler Uber alligevel for en modernisering af taxiloven. Det er et synspunkt som Dansk Taxi Råd kun kan være enig i, men Uber skal være klar over, at Dansk Taxi Råd ikke går ind for en lovgivning, hvor tilfældige personer kan tage deres bil og tjene penge på at transportere andre mennesker rundt. Taxibranchen skal moderniseres og der skal gøres plads til ny forretningsmodeller, men det skal ske under ordnede forhold. En ny taxilov skal sikre lige konkurrencevilkår, kontrol og skattebetalinger samt forbrugerrettighederne.

Vi er taxibranchens talerør
Dansk Taxi Råd er landets vigtigste og mest indflydelsesrige organisation på taxiområdet. Vi bistår med information til myndigheder og kommenterer generelt erhvervets vilkår og emner, der berører taxibranchen i Danmark. Dansk Taxi Råd er taxibranchens videnscenter og officielle talerør på Christiansborg og i medierne, hvor vi dagligt kommenterer på erhvervets vilkår og taxirelaterede emner, hvad enten det gælder transportøransvar, udfordringerne med Flextur, behovet for ny taxilov eller den uafklarede situation omkring Uber, som har fyldt meget i medierne det seneste år.
I juni slog vi tonen an for en ny taxilov i et debatindlæg i Altinget, hvor Dansk Taxi Råd foreslog en kontrolleret deregulering af erhvervet. Løbende har vi skrevet kronikker om og kommenteret på ny taxilov, som indtil videre kulminerede i et fælles udspil fra Dansk Taxi Råd, DI Transport, Dansk Erhverv og Danske Busvognmænd til Transport- og Bygningsminister Hans Chr. Schmidt i oktober 2015. Selvsagt fortsætter vi arbejdet og indsatsen frem mod en ny taxilov.

Deloitte dokumenterer erhvervets økonomiske nedtur
Deloitte gennemførte to undersøgelser af taxibranchen i 2015. Den ene undersøgelse relaterede sig til arbejdsgruppen for sikkerhed, mens den anden undersøgelse var en undersøgelse af de økonomiske forhold i taxibranchen.
Den undersøgelse er ikke opmuntrende læsning om taxibranchen, da den viser, at omsætningen er faldende på nær i region hovedstadens område, hvor omsætningen er steget. Bilerne kører flere timer i dag end i 2010, hvor data fra hele landet viser, at vognmændenes biler pr. taxitilladelse i dag er langt mere på gaden til trods for en generel omsætningsnedgang på landsplan. En gennemsnitsbil var således i 2015 på gaden cirka 27 procent længere end i 2010. Hvad der også er nedslående læsning er, at tæt på halvdelen af alle taxiforretninger ikke har omsætning til at betale den overenskomstmæssige minimumsløn i timen på 157 kr. inkl. feriepenge og pension for det antal timer, bilen er på vagt i løbet af et år. Rapporten fra Deloitte viser også, at 11 kommuner har oplyst, at de ingen taxidækning har. Rapportens konklusioner indikerer klart, at der er brug for at se på taxierhvervets rammevilkår, så vi sikrer os, at branchen ikke hæmmes af unødige krav. 

Første år uden frikørsel
2015 blev året, hvor vognmændene skulle købe bil efter andre regler, da frikørselsordningen blev afskaffet ved årsskiftet. Dansk Taxi Råd havde kæmpet hårdt for at bevare ordningen, men desværre lykkedes det ikke at ændre på den bredt indgåede vækstaftale, hvor frikørselsordningen også indgik. 2015 blev ikke året, hvor vi fik klarhed over, hvilken retning vognmændene skal gå i, når der skal købes en ny taxi, da meget stadig skal prøves af. Dog er det sikkert, at med en øget omkostning på 40.000 kr. pr. bil pr. år, så er vognmændene på udkig efter billigere biler. Der er ingen tvivl om, at flere forskellige bilmærker skal prøves af, for at vognmændene kan finde den helt rigtige forretningsmodel og alt er i spil; el-taxier, mindre biler, leasingaftaler m.v.
 Med afskaffelse af frikørselsordningen er det også aktuelt at se på taxiindekset. Derfor er Danmarks Statistik blevet bedt om at revidere indekset og se på sammensætningen af de forskellige omkostningselementer. Danmarks Statistik har fået regnskaber fra en række vognmænd og det skal danne grundlag for en ny vægtning af indekset. I skrivende stund er det arbejde endnu ikke færdiggjort. Umiddelbart vil der gå to til tre år før de ændrede omkostninger ved afskaffelse af frikørselsordningen er slået helt igennem og derfor vil taxiindekset skulle revideres igen om tre år.

 

Læs også

 


Læs også

Nye energi- og miljøklassekrav til taxier
Nye energi- og miljøklassekravene til taxier m.v. træder i kraft 1. januar 2019
Læs mere
Forudindtaget kampagnejournalistik
B.T.s kampagneserie om taxibranchen får hårde ord med på vejen af Dansk Taxi Råd
Læs mere
Farvel og på gensyn
Dansk Taxi Råd bliver til Dansk PersonTransport ved årsskiftet
Læs mere

Kontakt
Dansk Taxi Råds administration 
Valhøjs Allé 126  
2610 Rødovre

Tlf.: 38 77 78 90  
Fax: 38 71 78 91 
E-mail: dtr@taxi.dk

Følg os
 

Tilmeld nyhedsbrev


Accepter cookies

taxi.dk bruger cookies til statistik og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Klikker du på et link på vores website, accepterer du samtidig cookies fra taxi.dk

Accepter